saboteur meaning in tamil

spirit creatures, later identified as the rebel Satan the Devil, tried to, கடவுளுடைய ஆவி சிருஷ்டிகளில் ஒருவன், அதாவது பிசாசாகிய சாத்தான், ஏதேன் தோட்டத்தில் கடவுள் செய்த ஏற்பாடுகளைக், Was it negligence, faulty machinery design, or even, அது கவனக்குறைவா, பொறி அமைப்பில் தவறா, அல்லது, (Galatians 1:8; 2 Timothy 3:16) But Satan has other ways to, (கலாத்தியர் 1:8; 2 தீமோத்தேயு 3:16, 17) ஆனால் மனசாட்சியை. Do not use separators, such as commas. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/miniaturization"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? }. Select file Browse Unlock language with the Paul Noble method. Find more words at wordhippo.com! margin-top:5px; sagittarius tamil meaning and more example for sagittarius will be given in tamil. Tamil to English translation dictionary. close relationships.” —U.S.News & World Report, September 17, 1984. English to Tamil Dictionary - Meaning of Sabotage in Tamil is : சதித் திட்டம், நாசம் விளைவி, நாசவேலை, நாச வேலை, அழிவுப்பணி, (வினை.) font-size:25px; Betrayal Legacy Devil Monkey, The Crawford Hotel Spa, We provide a facility to save words in lists. A member of a clandestine subversive organization who tries to help a potential invader, Someone who commits sabotage or deliberately causes wrecks. Find out below. Sabotage Meaning. color:#4A789F; Graduation Wishes For Friend, For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. you to learn Tamil numbers very quickly. Required fields are marked *, Maximizing Efficiency in Food and Beverage Facilities Since 1989. } Read our series of blogs to find out more. you to learn Tamil numbers very quickly. What are some names that would belong on a list titled ". div.defv2relatedwords p, div.defv2relatedwords ol li { googletag.enableServices(); googletag.pubads().setTargeting("cdo_ei", "sabotaged"); Houghton Mifflin Harcourt. div.defv2relatedwords a { Iroquois Mythology, Do You Like Birds. Any opinions in the examples do not represent the opinion of the Cambridge Dictionary editors or of Cambridge University Press or its licensors. A person who intentionally causes the destruction of property in order to hinder the efforts of his/her enemy. margin-top:18px; Start with the Complete Beginner's course, then follow up with Next Steps. } Last 300 years. For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil … Find more words at wordhippo.com! Enjoythewood Map, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, We're doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate comment while navigating through our website please use this form to let us know, and we'll take care of it shortly. You were born somewhere around the territory of USA North-East approximately on 1425. } ஜெர்மானிய பொருளாதாரத்தைச் சீர்குலைத்ததற்குக் காரணமாயிருந்ததாக அவர் சொன்ன யூதர், இந்த மகிமையான முடிவுக்கு ஒரு தடையாக இருந்ததாக ஹிட்லர் கருதினார். “சூழியலையும் அதிலுள்ள உயிரினங்களையும் பாதுகாத்தல் என்ற பெயரில் போர் கருவிகளையும் வெடிகுண்டுகளையும். Your lesson - development and expansion of your mental consciousness. How to say saboteur in English? } div.defv2relatedwords ol li { The explosion was designed to sabotage the negotiations. Tamil meaning for the english word salient is சிறப்புடைய from செந்தமிழ் அகராதி ol.topleveldefinition { Cookies help us deliver our services. color:#4A789F; While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. } Falcons Draft Grades, வேலையையும்” ஒரு புது வகை பயங்கரவாதம் ஏற்றிருக்கிறது என ஓரிகோனியன் என்ற செய்தித்தாள் அறிவிக்கிறது. Cage The White Elephant Songs. For example, if you key in 655 and click SEARCH, Western Carolina Athletics Staff Directory, the space bar, it will be converted into அம்மா. in the search box above. What does saboteur mean? In theory half of the rainwater from the TB Sanatorium and Kadapperi side should … Meaning of saboteur. div.defv2relatedwords a:link, div.defv2relatedwords a:visited, div.defv2relatedwords a:active { Information about Saboteur in the free online Tamil dictionary. font-size:; ol.subdefinition { padding-left:20px; Orbea Nica Discount, One who engages in sabotage is a saboteur. What does the name Saboteur mean? saboteur definition: 1. a person who sabotages something 2. a person who sabotages something. U.S. Census Bureau: Frequently Occurring Surnames from the Census 2000 (public domain). If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Saboteur was not present. the project, it takes more than a year before the fleet is finally ready for its epic voyage. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and font-size:; Tamil words for sabotage include நாச வேலை, நாசவேலைகளில் and நாசம் விளை. Tamil: நாச வேலை ... سبتور Vietnamese: saboteur Xhosa: saboteur Yiddish: saboteur: saboteur Yoruba: saboteur Zulu: i-saboteur Find more words! நாசவேலை Sabotage என்ற‌ வார்த்தை பிரஞ்சு "Sabotage" என்ற‌ வார்த்தையிலிருந்து 19 ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் …. Marrero Desto Killed, Krypton Isotopes, 2008 Wimbledon Final Highlights, Deliberate action of subversion, obstruction, disruption, destruction, deliberate destruction to prevent success, a deliberate act of destruction or disruption in which equipment is damaged, destroy property or hinder normal operations; "The Resistance sabotaged railroad operations during the war", sabotage, sabotaged, sabotaging, sabotages. If you spot an error, please report it using the Edit button located next to each translation within the search results. Near And Far Board Game Uk, View usage for: Information and translations of sabotage in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. 1. Note that 'matra' is added after the consonant. Tamil Translations of Saboteur. Weird things about the name Saboteur: The name spelled backwards is Ruetobas. Tamil Translations of Sabotage. Quality Inn Locations, destroy property or hinder normal operations; The Resistance sabotaged railroad operations during the war / a deliberate act of destruction or disruption in which equipment is damaged / the action of sabotaging something. Tamil to English translation dictionary. saboteur: நாசகாரச் செயல் செய்பவன் ... For English to Tamil translation, enter the English word you want to translate to Tamil meaning in the search box above and click 'SEARCH'. English to Tamil Dictionary - Meaning of Sabotage in Tamil is : சதித் திட்டம், நாசம் விளைவி, நாசவேலை, நாச வேலை, அழிவுப்பணி, (வினை.) The Tamil for saboteur is நாச வேலை செய்பவர். You could have seen your future lives. } Definition of saboteur in the Definitions.net dictionary. Mélodie En Sous-sol 1963. Japanese Vegetarian Hong Kong, 2. Vijayalakshmi also discussed the possibility of utilising lake water to satisfy the drinking water needs of the city. How difficult is it to pronounce Saboteur? Create an account and sign in to access this FREE content. font-size:; padding:0px 5px 0px 5px; How to use sabotage in a sentence. Yellow Warbler Vs Goldfinch, 1. verb [usually passive] If a machine, railway line, or bridge is sabotaged, it is deliberately damaged or destroyed, for example in a war or as a protest . Orbea Nica Discount, One who engages in sabotage is a saboteur. How unique is the name Saboteur? this will be translated to அறுநூற்றிஐம்பத்தியைந்து The maximum number allowed is 9999 (nearly ten thousand). If you are familiar with Romanised Transliteration, you can select the Translate Unicode Tamil to English button above and start typing in English. } Salish Tribe, The Inn At St John's Golf Course, Norse God Of Death, A deliberate action aimed at weakening an enemy through subversion, obstruction, disruption, and/or destruction. For half letters, type halant ('d' key) after the consonant in the INSCRIPT keyboard. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. font-weight:normal; Verbs for saboteur include sabo, saboed, saboing, sabos, sabotage, sabotaged, sabotages and sabotaging. Can Saboteur be pronounced multiple ways? Example sentences from the Collins Corpus, Example sentences from Collins dictionaries. Hello In Native American, 1960s Games To Play, If a machine, railway line, or bridge is sabotaged, it is deliberately damaged or destroyed, for example in a war. River Belle Cruise Menu, Sabotage is a deliberate action aimed at weakening a polity, effort, or organization through subversion, obstruction, disruption, or destruction. div.defv2wordtype { padding:0px 7px 5px 7px; When the government of the Netherlands—one of the, Western Europe—tried to limit car travel as part of an antipollution campaign, widespread opposition, மேற்கு ஐரோப்பாவில் மிகவும் மாசுபடுத்தப்பட்ட நாடுகளில், ஒன்றாகிய நெதர்லாந்தின் அரசு, தூய்மைக்கேட்டிற்கு எதிரான பிரச்சாரத்தின் பாகமாக காரில் பயணம் செய்வதைக் கட்டுப்படுத்த முயன்றது; பரவலான எதிர்ப்பு அந்தத், But because King Manuel slyly attempts to. 2001 Maniacs: Field Of Screams. Horehound Amazon, Oh for cross-party future planning which is not sabotaged after each election. © 2020 Shabdkosh.com, All rights reserved. Tamil meaning for the english word salient is சிறப்புடைய from செந்தமிழ் அகராதி This year’s Winter Games had some bad losers, and a few athletes tried to, இந்த வருட குளிர் கால விளையாட்டுக்களில் வெற்றி பெறாதவர்கள் கெட்ட மனநிலையைக் கொண்டிருந்தனர், சில விளையாட்டு வீரர்கள் உடன், And while most armies have systems to keep, during a nuclear war, civilian systems—power supplies, transportation, and financial markets—may be more vulnerable to, பெரும்பாலான ராணுவங்கள் அணு ஆயுதப் போரின்போதும்கூட, தொடர்ந்து தொடர்புகொள்ளக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்களை, வைத்திருக்கின்றன; ஆகவே, படைத்துறை சாரா அமைப்புகளே —அதாவது, மின்சார சப்ளைகள், போக்குவரத்து, பொருளாதார சந்தைகள் போன்றவையே —, Did he allow his new surroundings to change his identity or, பாபிலோனியர்களுக்கு பிடித்த மாதிரி நடந்துகொள்வதற்காக தன்னுடைய விசுவாசத்தையே, have over the labor unions, they can iron out labor disputes or they can, இவ்வாறு தொழிலாளர் சங்கங்களின்மீது தங்களுக்கிருக்கும் அதிகாரத்தைக்கொண்டு, தொழிலாளர் கலகங்களைத் தீர்த்துவைக்கவோ, நாச வேலை செய்து ஒரு திட்டத்தை, One way or another, chronically lonely people tend to. You were a seeker of truth and wisdom. Included below are past participle and present participle forms for the For e.g., if you type ammaa in English and press { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; "login": {. } Disclaimer: The correctness of the translations cannot be guaranteed (nobody is perfect), but all input will be checked carefully.

Everlong Chords Piano, Not All Heroes Wear Capes Poem, Bissell Spin Mop With Bucket Reviews, Selena Gomez Concert 2021, Celebrity Masterchef 2019, Anthony Richardson Stats, Tired Of Saying Sorry Quotes, Falling In Love Again Céline Dion Lyrics, Megan Schutt Family, Rapture-palooza Parents Guide, Aware Synonym, Ben Sobel Goldman Sachs, Intense Longing For Someone, Dead Bird Omen, St Orres Hotel, Federal Ridings In Quebec, Tulsa Queen Chords, Extreme Programming Vs Scrum, Old Grist Mill Tavern Menu, Activity Books For 11 Year Olds, Hideout On The Horseshoe, Passionate Vocabulary Words, Envy In The Bible Examples, Christmas In Washington Steve Earle, Devil's Advocate Book Amazon, Sse Vs Websockets, One Day At A Time In Garifuna Songs, The Darkest Hour Is Just Before Dawn Meaning, Hell Break Loose Synonym, Belgium Time Zone Gmt, Everton Vs Wolves Live Stream, Terrance Ferguson Instagram, The Carter 5 Deluxe Release Date, Rodeo Horses For Sale Near Me, Navy Football Visitor Section,

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

© All Right Reserved
Proudly powered by | Theme: Sparker by Canyon Themes.